+ به خاطراینکه تنهام تو رو نمیخوام، بلکه چون تو رو میخوام تنهام.

+ امام مهدی علیه السلام:ما برتمامی احوال واخبار شما آگاه وآشناییم وچیزی از شما نزد ما پنهان نیست.احتجاج،جلد2،ص497